ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Bevezető rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy szerződés) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, amelyek a Smid Tamás által üzemeltetett Tópartilak Vendégház szálláshely szolgáltatás igénybevételére irányadó. Jelen ÁSZF a szálláshely szolgáltatás megrendelés, mint egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és ez által a szerződő felekre nézve kötelező erővel bír csakúgy, mint az egyes egyedi szerződések rendelkezései. 1.2 Az egyedi megrendelés leadásával a megrendelő fél (vendég) kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek elfogadja. Fogalom meghatározások 2.1 Tópartilak Vendégház vagy szálláshely: a 3346 Bélapátfalva, Tó környék címen található szálláshely. 2.2 Szolgáltató: Smid Tamás adószám72789924-1-30 székhely3347 Balaton, Jókai u.28. mint Tópartilak Vendégház szálláshelyet üzemeltető és szálláshely 2.3 Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás vagy a szolgáltatások összessége. 2.4 Vendég: bármely természetes személy vagy szervezet, aki, vagy amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. Vendég csak tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott személy (illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, aki tizennyolcadik életévét betöltött kísérővel érkezik) vagy gazdasági társaság vagy egyéb, önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet lehet. Szolgáltató kizárólag saját célú felhasználásra nyújt szolgáltatást, (szállás)közvetítők, utazási irodák vagy egyéb, viszonteladói tevékenységnek minősülő szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a vendég személyét és ezen feltételeknek való megfelelését, azt a vendég a megrendelés leadásával nyilatkozza Szolgáltató felé. Vendég alatt értendő továbbá valamennyi személy, aki a szálláshelyen ténylegesen megszáll és a szolgáltatást igénybe veszi. 2.5 Közvetítő Szolgáltató: amennyiben a 2.5 ponttól eltérően a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a vendég megbízásából valamely harmadik személy, mint közvetítő teszi meg Szolgáltatónál, úgy az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és e Közvetítő Szolgáltató közötti szerződés szabályozza. Szolgáltató nem köteles vizsgálni, így kizárja felelősségét azt illetően, hogy a Közvetítő Szolgáltató rendelkezik-e felhatalmazással a Szolgáltatás Vendég képviseletében történő megrendelésére. 3. A megrendelés menete 3.1 Igénybejelentés. A Vendég megkeresésében tájékoztatja (e-mailben telefonon vagy a www.topartilak.hu webhelyen) Szolgáltatót arról, hogy mikor, milyen időtartammal és milyen szolgáltatást kíván igénybe venni. 3.2 Árajánlat. Szolgáltató az igénybejelentés alapján, a szálláshely szabad kapacitásaira is tekintettel árajánlatot küld meg a Vendég részére hetvenkettő órán belül. Az ajánlati kötöttség kizárólag az árra vonatkozik, a szabad kapacitás fenntartására nem (az árajánlat nem jelent kizárólagosságot), és eltérő nyilatkozat hiányában az ajánlat megküldésétől (feladásától) számított negyvennyolc (24) óra az ajánlati kötöttség időtartama. 3.3 Megrendelés véglegesítése. A megrendelés azzal válik véglegessé, hogy Szolgáltató a Vendég által tett megrendelést írásban (e-mailben és vagy telefonon ) visszaigazolja és a szabad kapacitást befoglalja Vendég részére. A megrendelés létrejötte felek között a jelen ÁSZF szerinti egyedi szerződésnek minősül. Az egyedi szerződés a szolgáltatás-nyújtással kapcsolatos kötelezettségek kölcsönös teljesítésének idejére létrejött határozott idejű szerződés. 3.4 A megrendelés meghosszabbítására a jelen cím rendelkezései megfelelően irányadók. Amennyiben Vendég a kijelentkezés időpontjáig a szálláshelyről nem távozik, úgy azt felek kölcsönösen akként értelmezik, hogy Vendég a megrendelést egy további nappal meghosszabbította az ajánlati áron. Ugyanakkor amennyiben a szálláshely további napra nem érhető el (nincs szabad kapacitás), úgy Szolgáltató jogosult a Vendéget elutaztatni. 3.5 Kedvezmények. Szolgáltató időről időre dönthet kedvezményeket és egyéb promóciós ajánlatokat hirdetni, amelynek feltételeit jogosult egyoldalúan megállapítani, illetve azt bármikor módosítani vagy visszavonni. 3.6 Gyerekágy/pótágy. Gyerekágy és/vagy pótágy elérhetősége nem feltétlenül biztosított, arról felek előzetesen egyeztetnek. 3.7 Foglaló. Szolgáltató előírja, hogy a megrendelés véglegesítésének előfeltétele a szállásdíj 50%-nak előre fizetése Vendég részéről a tartózkodás egészére számítva, enélkül a megrendelés nem jön létre, míg a foglaló megszűnése esetén a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. A foglaló megfizetésének határideje a foglalástól számított 1 nap. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 4.1 Vendég szállodai szobát az érkezés napján 14:00-20:00 óra között foglalhatja el (Bejelentkezés), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Kijelentkezés), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést (early check in), illetve a későbbi elutazást (late check out) lehetővé teszi Vendég részére. 4.2 Házirend. Vendég jogosult a szobát és a szálláshely egyéb közös használatra szolgáló helyiségeit rendeltetésszerűen használni, amely során köteles a házirend szabályait megtartani. 4.3 Háziállat. Háziállat nem megengedett! A Szolgáltató jogosult a háziállattal érkező vendég tartózkodását megtagadni. 4.4 Panasztétel. Vendég jogosult a Szolgáltatóval vagy a szolgáltatással szemben panaszt tenni a szálláshelyen tartózkodása időtartama alatt, a szálláshelyről történt távozás után e joga megszűnik. Szolgáltató köteles az írásos panaszt kivizsgálni és annak indokolt elhárítása érdekében szükséges és ésszerű lépéseket megtenni. 4.5 A vendég kötelezettségei: 4.5.1 szolgáltatási díj határidőben történő megfizetése; 4.5.2 a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó eszközök használata a Szolgáltató előzetes hozzájárulása alapján és annak előfeltételével lehetséges; 4.5.3 a szálláshelyről, illetve a szobákból bármit, így bútorokat, berendezési tárgyakat kivinni, áthelyezni nem megengedett; 4.5.4 a szálláshelyen dohányozni tilos, kivéve az esetlegesen erre kijelölt helyeket, ennek megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a további szolgáltatás-nyújtást megtagadni és alkalmanként 20000 HUF kötbért követelni; 4.6 A vendég felelőssége értelmében a szálláshely szolgáltatást teljes körű és saját felelősségére veszi igénybe és teljes körű felelősséggel tartozik a többi vendég és magatartásuk vonatkozásában is. A megrendelés lemondásának feltételei 5.1 Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában eltérő feltételeket nem állapít meg, úgy az alábbi lemondási és módosítási feltételek alkalmazandók: 5.1.1 az érkezés napját megelőző legkésőbb 21 napig érkezett lemondás esetén a lemondás díja (mint meghiúsulási kötbér) a teljes foglalás díjának 50%-a; 5.1.2 ennél későbbi lemondás esetén a lemondás díja (mint meghiúsulási kötbér) a teljes foglalás díjának 100%-a. 5.2 Ha a Vendég a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította és a Vendég az érkezési napon 20:00 óráig nem veszi át a szálláshelyet és azt előzetesen nem jelzi, úgy a Szolgáltató a szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét meghiúsulási kötbérként érvényesíti, továbbá a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik a Vendég felé és Szolgáltató jogosult a szobát/szobákat harmadik személy részére értékesíteni. 5.3 Csoportos foglalásokra, rendezvények lebonyolítására egyedi megállapodások vonatkoznak és a lemondási feltételek az adott foglalástól függően kerülnek kialakításra. Szolgáltatási díj és fizetési feltételek 6.1 A szálláshely érvényben lévő árai a www.topartilak.hu weboldalon mindenkor feltüntetett árak. Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon meghatározni és megváltoztatni, azzal ugyanakkor, hogy a Vendég részére már kiajánlott árajánlat vonatkozásában korlátozott idejű ajánlati kötöttség terheli. 6.2 Szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, amelyet Vendég banki átutalással, online bankkartás fizetési eszközzel vagy egyéb, a felek által megállapodott módon fizethet meg. Szép kártyás fizetésre OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya és K&H Szép Kártyával van lehetőség. 6.3 A szolgáltatási díj pénznemére felek megállapodása irányadó, ettől eltérő pénznemben történő fizetés esetén a Szolgáltató számlavezető bankja által alkalmazott, a Vendég érkezési napján érvényes deviza eladási árfolyam az irányadó. Szolgáltató a HUF-tól eltérő készpénzes fizetés esetén az esetleges visszajárót készpénzben fizeti meg. 6.4 Átutalással történő fizetés esetén – amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg – Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a megállapított határidőig a Szolgáltató bankszámlájára átutalással megfizetni, ennek megtörténtének igazolását Szolgáltató kérheti. 6.5 Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos technikai vagy adminisztrációs jellegű költség megfizetésére Vendég köteles. 6.6 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a különös feltételekhez kötött szolgáltatásai – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg. Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei 7.1 Zálogjog. Amennyiben Vendég az igénybe vett szolgáltatások díjának, vagy a ténylegesen igénybe nem vett, ugyanakkor a lemondási szabályok alapján kötbérfizetési kötelezettséggel terhelt megrendelések utáni kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt. 7.2 Személyazonosság ellenőrzése. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultság ellenőrzése érdekében a Vendég (ek) személyazonosságának ellenőrzésére. 7.3 A szolgáltatás-nyújtás visszautasítása. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás-nyújtást megtagadni (visszautasítani) és a megrendeléstől elállni vagy azt felmondani, ha (i) Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a közös használatú helyiségeket; ha (ii) Vendég a berendezést vagy egyéb tárgyakat megrongálja; ha (iii) Vendég a házirend szabályait súlyosan megszegi vagy magatartásával a többi vendéget zavarja; ha (iv) fertőző betegségben szenved; ha (v) fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti; (vi) bármely egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alapján a szolgáltatás-nyújtás ésszerűen nem elvárható Szolgáltatótól. 7.4 Szolgáltató felelőssége 7.4.1 Szolgáltató felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely Szolgáltató érdekkörén belül felmerült okból éri Vendéget. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki ugyanakkor az érdekkörén kívül eső olyan okból bekövetkező kárért, amelynek elhárítása ésszerűen nem várható el Szolgáltatótól. 7.4.2 Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a vendégházban, ahová Vendég nem léphet be, az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 7.4.3 Vendég köteles az őt ért kárt azonnal bejelenteni Szolgáltató részére a vendégházban, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges. 7.4.4 A szokásos értékű tárgyakért, így különösen, de nem kizárólagosan a Vendég által a szálláshelyre bevitt értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik – ennek bizonyítási kötelezettsége a Vendéget terheli. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 8. Jogfenntartás Vendég tudomásul veszi, hogy a „Tópartilak” márkanév, illetve bármely, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb brand, továbbá azok képi és szöveges megjelenítése (védjegy) Smid Tamás kizárólagos szellemi és szerzői jogi tulajdonát képező védjegye. A védjegy bármely módon történő felhasználásához Szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselőjének előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után. 9.1 Titoktartás és felek jó hírnevének tiszteletben tartása 9.1.1 Felek kötelesek a megrendelés, mint egyedi szerződés és jelen ÁSZF feltételeit és rendelkezéseit, továbbá a közöttük létrejövő jogviszonyra és annak teljesítésére vonatkozó valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Felek bizalmas információk közé sorolják kifejezetten a megrendelő azonosítókat, a felhasználói adatokat, a tranzakciós összegeket, amelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek. 9.1.2 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az egyébként is nyilvános információkra. A titoktartás a feleket a megrendelések teljesítését (így az egyedi szerződés megszűnését) követően is kötelezi korlátlan ideig. 9.1.3 Felek egymás iránti kölcsönös tisztelettel járnak el és az együttműködésük időtartama alatt tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy kijelentéstől, amely a másik fél jó hírnevét sérti vagy sértheti. 9.2 Adatkezelés 9.2.1 A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Szolgáltató elsősorban az együttműködés érdekében szükséges adatokat rögzíti és kezeli Vendég vonatkozásában, amely adatokból jogosult az illetékes személyek vagy szervezetek részére megadni mindazon adatokat, amelyek megadására köteles (így különösen helyi adó jellegű kötelezettségei teljesítése, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése). Egyebekben Szolgáltató biztosítja, hogy Vendég adatai illetéktelen harmadik személy részére nem hozzáférhetőek. 9.2.2 Az adatkezelés célja továbbá a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a szolgáltatás teljesítésétnek és a vendég-elégedettség ellenőrzése. A hírlevélre vonatkozó részletes szabályok a felhasználási feltételekben találhatók. Vendég személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezésein alapul. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így Infotv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges. 9.3 A jogviszony átruházása. Vendég a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az egyedi szerződést harmadik félre átruházni. 9.4 Alkalmazandó jog, jogviták kezelése 9.4.1 Az egyedi szerződés és jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jogszabályokat, így az egyedi szerződés és jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdés tekintetében elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 9.4.2 Felek a jogviszony teljesítésében megnyilvánuló kölcsönös érdekükre tekintettel az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, valamint a szerződéseken alapuló jogviszonyból és annak teljesítéséből eredő jogviták megelőzése érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást a szolgáltatások teljesítése során a másik fél oldaláról tapasztalt esetleges hibák vagy hiányosságok felől, lehetőséget biztosítva a másik félnek ennek észrevételezésére vagy kiküszöbölésére (panaszkezelés). Panaszt tenni Szolgáltatónak a honlapján feltüntetett elérhetőségein (székhelyén, telefonszámán vagy e-mail címén) lehetséges. A másik fél olyan súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, amely alapján a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú felmondásra jogosult, nem elvárt panaszkezelése alkalmazása. 9.4.3 Felek az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, továbbá a jogviszonyból vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni az előző pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy feleknek lehetőségében áll a Szolgáltató székhelye vagy a Vendég lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez (elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) vagy az Európai Bizottság által biztosított Online Vitarendezési Platformhoz (elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU) fordulni.. 9.5 Jelen ÁSZF hatálya és módosítása 9.8 Kapcsolattartás (ügyfélszolgálat) Szolgáltató elérhetőségei: cím: 3347 Balaton, Jókai u.28. telefon: +36205446687 e-mail: smid.tamas@gmail.com Szolgáltató ezen megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni. Jelen ÁSZF elfogadásával Vendég kijelenti, egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette az egyedi szerződés és jelen ÁSZF rendelkezéseit és azok következményeit, valamint lépéseket tett azok körültekintő átgondolására, továbbá az azokban foglalt rendelkezéseket önmagára nézve kötelező erejűnek